2020/06/19 - BC-TRS and Rental Assistance Program - Vietnamese (Online Live Webinar)

Date: 2020/06/19
Time: 14:00-16:00
Venue: ,
Hội thảo: Hướng Dẫn Đăng Ký Chương Trình BC-TRS và Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà (Hội thảo miễn phí trực tuyến bằng tiếng Việt)
Workshop: BC-TRS and Rental Assistance Program (Free Online Workshop in Vietnamese)

Ngày: 19/06/2020 (thứ Sáu)
Date: June 19, 2020 (Friday)

Thời gian: 2-4 giờ chiều
Time: 2pm-4pm

Địa điểm: Trực tuyến
Location: Online

Nội dung:
Content:

- Giới thiệu về chương trình BC-TRS và chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà
- Hướng dẫn đăng ký BC-TRS
- Hướng dẫn xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho những gia đình đang làm việc có thu nhập thấp


- Introduction on BC-TRS program and Rental Assistance Program
- Applying for BC-TRS program
- Applying for the Rental Assistance Program for families with low incomeĐể đăng ký tham dự, xin vui lòng gọi Vincent Nguyen qua số điện thoại 236-880-3250, hoặc email [email protected]
To register, please call Vincent Nguyen by this phone number 236-880-3250, or email [email protected]

Xin cảm ơn!
Thank you!


Fee: Free
Contact: Vincent Nguyen 236-880-3250
Event Category: Settlement
Registration : By Phone
Attendees Limit :50

Event Map