2017/10/20 - 2017/10/21 کارگاه آموزشی در رابطه با ایمنی و امنیت د�

Date: 2017/10/20 - 2017/10/21
Time: 10:00-12:00
Venue: S.U.C.C.E.S.S. Tri-City Service Centre (Henderson Place), 2058-1163 Pinetree Way, Coquitlam, British Columbia, V3B 8A9

The workshop will include:
Workplace rights and responsibilities
Recognizing and reporting workplace hazards

این جلسه شامل اطلاعات :
حقوق ومسوولیت های کارمند و کارفرما در محیط کار
شناسایی و روش گزارش خطرات محیط کار


The eligible clients are Permanent Residents, Protected Persons and Live in Caregivers.All eligible clients must bring their PR card, Record of Landing paper or Notice of Decision letter for registration and arrive 30 minutes before the start of the session.
واجدین شرایط برای شرکت دراین جلسه افراد دارای کارت پی آر، پرستار سرخانه، فردی که مورد حمایت واقع شده یا در انتظار دریافت کارت پی آر از اداره شهروندی و مهاجرت کانادا می باشند. تمامی افراد بایستی هنگام ثبت نام برای این جلسه کارت اقامت دایم (پی آر)،یا برگه مهاجرتی لندینگ و یا نامه قبولی برای اقامت دایم کانادا از اداره شهروندی و مهاجرت کانادا همراه خود داشته باشند وهمچنین بایستی سی دقیقه قبل از شروع جلسه در محل جلسه حاضرباشند


Fee: Free
Contact: 604-468-6000
Event Category: Settlement
Registration : By Phone


  ­­  

Event Map