About Us – Tagalog

Itinatag noong 1973 at nakatala bilang isang korporasyon sa taong 1974, Ang S.U.C.C.E.S.S. ay isa sa mga pinakamalaking ahensya ng panlipunang serbisyo sa British Columbia, Canada. Gamit ang pananaw: “ Upang lumikha ng isang mundong may pagkakasunduan kahit sa pagkakaiba nang lahi”, ang S.U.C.C.E.S.S .ay may matatag na suporta ng kanyang misyon: “Upang gumawa ng tulay na may hangaring umani ng pagkakasundo o pagkaka-isa kahit sa gitna ng pagkaka-iba”.

Ang S.U.C.C.E.S.S. ay nagbibigay ng mga serbisyo sa settlement, pagtuturo ng Ingles bilang pangalawang wika, pagsasanay upang makahanap ng trabaho, pagpapayo sa pamilya at kabataan, negosyo at pang-ekonomiyang pag-unlad, pangangalaga ng kalusugan, pabahay, at komunidad at mga pagsasanay para sa boluntaryong gawin at pagpapa-unlad.

Ang S.U.C.C.E.S.S. ay may Multi-Level Care Society at nakatala bilang isang korporasyon sa taong 1995. Ito ay may mga layunin ng pagbibigay ng isang buo at integradong paglilingkod na naaangkop sa linguahe at kultura sa mga serbisyong pangkalusugan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pag-aalaga sa residensiyal na pasilidad, day care para sa mga sapat na gulang pati na rin ang pamumuhay na may tulong para sa mga nakatatanda. Mula noong 2004, ang Society ay kinikilala ng Accreditation ng Canada para sa tatlong magkakasunod na tatlong termino taon, nakakuha ng pinakamataas na antas ng pagtatalaga. – “kinikilala na may kapuri-puri Katayuan” sa taong 2012.

Ang S.U.C.C.E.S.S. Foundation, itinatag noong 2001, na may layuning mangalap ng pondo upang mapabuti ang pagiging epektibo at kahusayan ng SUCCESS at ang mga kaakibat na mga organisasyon sa pagtugon sa kanilang mga pangkawanggawa layunin.

Ang S.U.C.C.E.S.S. Housing Society, ay nakatala bilang isang korporasyon noon taong 2011, ay naglalayong magbigay tulong sa pagpapatakbo ng isang “non-profi”t na residential na pasilidad at insidental na mga serbisyo at mga kagamitan na tangi para sa mga taong may sapat na gulang at pamilya lalo na ang mga may mababang kinikita, mga matatanda na may mababa o katamtaman kita at mga taong may sapat na gulang lalung-lalo na ang mga taong may kapansanan na may mababa o katamtaman kita.

Ang S.U.C.C.E.S.S. nagsimula bilang isang bagong organisasyon para sa settlement ng mga imigrante at umunlad bilang isang napaka-lawak na , multicultural na ahensiya. Mayroong itong mahigit sa 20 serbisyong-lokasyon na nagsilsilbi sa Metro Vancouver ng ​​British Columbia at may 2 tanggapan sa ibang bansa. Ang mga programa ay inihahatid sa pamamaraang may pagkasensitibo sa bawat kultura upang matugunan ang mga pangangailangan ng kliyente.

Sa pamamagitan ng makabagong mga programa, matutulungan nito ang mga bagong imigrante sa kanilang pangangailangang pang-settlement ; nagbibigay ng pagpapayo at suporta sa mga pamilya at indibidwal na may personal na isyu; magsulong ng personal pag-unlad ng mga bata at kabataan; mangangasiwa sa panlipunang paglahok ng magulang at nakatatanda sa komunidad; tulungan ang mga taong walang pinapasukan na trabaho at karera sa pag-unlad ; pasiglahin ang mga maliliit na negosyante tungo sa pagpapa-unlad ng negosyo; maghatid ng pagsasanay na may kaugnayan sa edukasyon at trabaho at magsulong ng panlipunang pagbabago sa pamamagitan ng pag-unlad at pagtataguyod ng mga komunidad.

Tinatayang 70% ng taunang pondo para sa operasyon ng S.U.C.C.E.S.S.ay mula sa tatlong antas ng gobyerno. Ang iba pang pinagkukunan ng mga pondo ay nanggagaling sa pamamagitan ng pangangalap ng mga donasyon, mga bayad mula sa mga miyembro o kaanib, mga program na may bawi-gastos, mga pagtataguyod ng mga korporasyon at mga kontribusyon mula sa S.U.C.C.E.S.S .Foundation. Taun-taon, ang S.U.C.C.E.S.S. Foundation ay nagtataguyod ng dalawang pangunahing mga kaganapan para mangalap ng pondo: ang “Walk with the Dragon” at ang Gala.

Noong taong 1979, ang S.U.C.C.E.S.S. ay naging isang miyembro ng United Way ng Lower Mainland. Noong taong 1994, ang S.U.C.C.E.S.S. ay nakatanggap ng Sitasyon para sa Citizenship Award dahil sa kanyang kontribusyon sa mga bagong imigrante para sa ‘pangsettlement at pagkakabuklod o pagsasama. Ang S.U.C.C.E.S.S. ay kinikilala ng Konseho sa Accreditation noong Enero 2004 dahil sa pagkakaroon ng mga pinakamahusay na kasanayan na naaayon sa mga pamantayan.